Skip to content

Om Orkanen

Orkanen er et anarkistisk blad. Det udkommer p.t. i begyndelsen af hveranden måned, og det er gratis. Bestil på: orkanen1 at riseup dot net


Ned med staten, ned med autoriteterne

Staten skal bort; udnyttelsen af mennesker, dyr og naturressourcer skal ophøre; produktionen af nødvendige goder skal afgøres af menneskenes behov og ingen skal slide sig selv op mens andre nyder frugterne af deres arbejde; individets frihed skal overskygge alle falske krav om at underkaste sig det »fælles bedste«; alt som er helligt – guder, love, moralforskrifter – skal trampes ned i støvet; autoriteterne – politikere, dommere, pansere, patriarker og chefer af alle slags – skal bekæmpes og latterliggøres; fængslerne skal rives ned til den sidste sten er borte og intet menneske skal nogensinde dømmes efter idiotiske love som kun beskytter de rige mod konsekvenserne af deres handlinger; med andre ord – ulydighed, lovløshed, anarki!

For vi elsker livet, og ønsker at ethvert menneske skal være i stand til at nyde dets glæder og udvikle sig i fri association med andre frie individer.

På trods af underkastelsen overalt omkring os og statens tilsyneladende legitimitet; på trods af lavvandet i oprørske aktiviteter her til lands; på trods af at et perspektiv som modsætter sig alle autoriteter er så uønsket som nogensinde før – eller måske netop på grund af alt dette – kaster vi os ud i udgivelsen af et anarkistisk blad. Men hvorfor overhovedet agitere for anarkistiske ideer på et tidspunkt hvor ideen om individuel frihed og et liv uden autoriteter virker mere fjern end nogensinde før; er det ikke klogere bare at pakke sammen og vente på bedre tider?

Nej, for vi ved at hvis nedrivningen af herredømmets verden i dag ser ud som en umulighed, så er det ikke fordi den er det, men fordi vi lader den være det. Et liv uden tvang og hierarkier er nærmest umuligt at forestille sig for os som aldrig har kendt andet end autoriteternes verden, og denne mangel på fantasi spejler sig i vor evne til handling. For at handle frit må vi også kunne forestille os nye måder at leve på som ikke involverer hierarkiske forhold, og for at forestille os dette må vi handle på måder som afviser de nuværende forholds indflydelse på vores liv. Som det er blevet sagt, så kan man kun tale om frihed i frihed. Derfor bør udviklingen af anarkistiske handlinger og ideer ske i et samspil der gør dem uadskillelige – hver for sig er de ubrugelige.

»At bryde ned maa derfor blive det Program, hvorom Anarkisterne samles,« skrev anarkisten Sophus Rasmussen i 1907 angående visse anarkisters tilbøjelighed til at konstruere skabeloner for fremtidens samfund, og dermed »binde med nye Lænker, hvor vi fjernede de gamle,« og vi føler ligesådan i dag. Vi er ikke interesserede i at fremstille detaljerede fremtidvisioner, men holder os blot til de anarkistiske principper om individuel frihed, fri association og kamp mod hierarkier og autoriteter, og lader det derefter være til fri diskussion hvad det indebærer. Dermed vender vi os mod den umiddelbare opgave at nedbryde det bestående for at skabe plads for en virkelig udvikling af et liv uden tvang. Bakunin sagde at »lysten til at ødelægge samtidigt er en skabende lyst,« og for at skabe plads for en virkelig diskussion om organiseringen af vore liv, uden statens indblanding, er det netop nødvendigt at nedbryde de institutioner og ideer som umuliggør en fri udveksling mellem tanke og handling.

Dette destruktive projekt bør efter vores opfattelse gøre brug af en mængde forskellige midler – og uventede kombinationer af dem – for at hamre løs på autoriteternes verden fra alle sider. Derfor ønsker vi med dette beskedne blad at bidrage med et middel til kritik af samfundets rådne støttepæle, til diskussion og agitation, og til kommunikation inden for bevægelsen såvel som udadtil. Vi vil gøre, hvad vi kan for at sprede anarkistiske ideer og hårdnakket påstå – på trods af alle ’realister’ som fastholder det modsatte – at ingen behøver at leve sit liv i underkastelse.

For den øjeblikkelige omvæltning af det bestående rejser der sig en storm i samfundet! Borgere, pansere og politikere, gem jer, for her kommer – Orkanen!

[Orkanen nr. 1, 1. årg. 4. juni 2017]